RI&E VANUIT DE ARBO-WETGEVING.

Klik hier en vraag een vrijblijvend gesprek aan om te kijken wat V.V.C. voor u kan betekenen.

RI&E

De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is een wettelijk verplichte inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweeg brengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. Vanuit de RI&E moet een PvA (Plan van Aanpak) worden opgesteld waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risicos, en binnen welke termijn deze worden genomen. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Er zijn nog steeds legio organisaties waar directies zich niet bewust zijn van datgene wat in de Arbowet wordt beschreven als goed werkgeversschap. Vaak realiseren directies niet wat de gevolgen voor hun onderneming of zelfs voor hun als persoon kunnen zijn wanneer er een zwaar ongeval, brand of andere calamiteit in hun gebouw of op hun terrein afspeeld.

Behalve dat de ISZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - arbeidsinspectie) en mogelijk ook justitie direct een onderzoek kunnen instellen waarbij factoren als letsel, overlijden brand- water- rook- milieuschade maar zeker ook de negatieve publiciteit en dus naam- of imagoschade grote gevolgen voor de organisatie hebben.

Een organisatie kan de RI&E zelf, met begeleiding of door door een externe deskundige laten uitvoeren. V.V.C. kan het gehele traject, de benodigde stappen en toetsing voor u realiseren. Het voordeel is dat u zelf controle en uw eigen verantwoordelijkheid blijft houden. U ontvangt een schriftelijke rapportage welke met de opdrachtgever wordt doorgesproken. Hierbij worden risico's en of aandachtspunten plus de mogelijkhedenen de daaraan gekoppelde termijnen afgestemd. Voor de opdrachtgever is het van belang een goede bedrijfsvoering te kunnen realiseren waarbij de veiligheid van alle aanwezigen in het gebouw en op het terrein in maatwerk gestuurde acties en regelingen is geborgd. Immers heeft u als ondernemer er alle belang bij dat medewerkers veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.