RI&E

De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is een wettelijk verplichte inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweeg brengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. Vanuit de RI&E moet een PvA (Plan van Aanpak) worden opgesteld waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risicos, en binnen welke termijn deze worden genomen. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen. Lees meer...

RI&E vanuit de Arbo wetgeving.